Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEKOMST CODEREN

Artikel 1 – Definities 

 1. Toekomst Coderen, gevestigd te Heesch en Groningen, KvK-nummer 8557934, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Toekomst Coderen.
 2. Klant: degene met wie Toekomst Coderen een koopovereenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Toekomst Coderen en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Toekomst Coderen.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen die Toekomst Coderen hanteert zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief overige kosten zoals verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Toekomst Coderen hanteert voor alle diensten en producten, op de website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Toekomst Coderen te allen tijde wijzigen.

Artikel 4- Betaling

 1. Alle producten dienen direct betaald te worden via de webshop, tenzij de klant gevraagd heeft om via een factuur te betalen. Dan moet de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Toekomst Coderen opgegeven bankrekeningnummer.
 3. Betaalt opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Toekomst Coderen gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal Toekomst Coderen tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht­gever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Toekomst Coderen. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Toekomst Coderen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Toekomst Coderen, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Toekomst Coderen te betalen.

Artikel 5 – Levering en levertijd

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 3. Levering wordt verzorgd door PostNL of Fedex.
 4. De door Toekomst Coderen opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het elektronische bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Toekomst Coderen.
 6. Transportkosten zijn voor levering van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 6- Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van het geleverde product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan de bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Toekomst Coderen niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 7- Intellectueel eigendom en boetebeding

 1. Toekomst Coderen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder autersrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, etc. tenzij partije schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Toekomst Coderen (laten) kopiëren, aan derden tonen en/ of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 3. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete:
  1. Is de partij een consument dan bedraagt de boete € 1.000,-
  2. Is de partij een rechtspersoon dan bedraagt de boete € 5.000,-
 4. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 5. Het verbeuren van de in het derde lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Toekomst Coderen waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 – Vrijwaring 

De klant vrijwaart Toekomst Coderen tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Toekomst Coderen geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 9 – Klachtplicht 

 1. Klant is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Toekomst Coderen. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Toekomst Coderen in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Toekomst Coderen gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid schade

 1. Toekomst Coderen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij Toekomst Coderen de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
 2. In het geval dat Toekomst Coderen een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.

Artikel 11 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Toekomst Coderen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Toekomst Coderen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Toekomst Coderen is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Winkelwagen
Scroll naar boven